ตรังโมเดล-สานพลังร่วมแก้จุดเสี่ยง

รังโมเดล แก้ปัญหา ‘โค้งรำวง’ สานพลังร่วมแก้จุดเสี่ยง นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม สานพลังเครือข่ายขับเคลื่อนรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การประชุมครั้งนี้ร่วมกับสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศ สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด เพื่อร่วมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งนี้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนตั้งแต่ระดับชาติถึงระดับพื้นเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำงาน และเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว จ.ตรัง เป็นชุมชนที่ได้ร่วมกันดำเนินการค้นหารูปแบบวิธีการใหม่ ๆ เป็นผลดีต่อคนในพื้นที่ทำให้อุบัติเหตุลดลง ซึ่งควรมีการขยายให้ครอบคลุม และสร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายให้มากขึ้น เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นายปัญญา แดหวา รองปลัดอบต.กันตังใต้ อ.กันตัง จ.ตรัง กล่าวว่า ต.กันตังใต้ มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่าเรือ ควนมอง จุปะ เกาะเคี่ยม แตะหรำ และกันตังใต้ ประชากร 6,927 คน มีถนนเขตพื้นที่ 74 สายทาง มีสายหลัก 3 สาย เส้นทางสายหลักมีประชาชนใช้สัญจรทั้งคนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง มีจุดเสี่ยงอันตราย 3 จุด คือ บริเวณสะพานน้ำผึ้ง จุดเสี่ยงโค้งรำวง และ ถนนวังวน-เกาะเคี่ยม (จุดป่าโชน) สะพานน้ำผึ้งเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลเมืองกันตังและต.กันตังใต้ ซึ่งสะพานเชื่อมอยู่ในความรับผิดชอบของอบจ.ตรัง ได้ก่อสร้างสะพานใหม่ เมื่อปี 57 ทำให้ระดับสะพานสูงกว่าถนน และไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างเพียงพอ เมื่อผู้ขับขี่รถถึงจุดดังกล่าวทำให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหลายราย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

2 years ago