‘ปฐมวัย’ สตาร์ทการเรียนรู้ ใช้ธรรมชาติ สร้างบล็อก เล่นพร้อมฝึกฝน

“ปฐมวัย” เป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต และฐานรากในพัฒนาการทุกด้าน ซึ่งหากเด็กปฐมวัยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามช่วงวัยจะสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ แล้วโรงเรียนแต่ละแห่ง มีการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยอย่างไร? งาน “มหกรรมรวมใจปฐมวัยสร้างชาติ” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

เพื่อนำเสนอกิจกรรมการดำเนินงานด้านปฐมวัยของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน 38 หน่วยงาน
ภายในงานมีนิทรรศการมากมายจัดแบ่งออกเป็น 5 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 “อนาคตปฐมวัยอนาคตชาติ” โดย ก.พ.ป.ร่วมกับสมาคมอนุบาล โซนที่ 2 “หัวใจสำคัญของการพัฒนาปฐมวัย” โดยกลุ่ม Thailand EF partnership ร่วมกับ OKMD และสสวท. โซนที่ 3 “คิด smart สู่smart kids” โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กและศูนย์ประสานงานอ่านยกกำลังสุข(ศูนย์ประสานงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านในชุมชนท้องถิ่น) และโซนที่ 5 “นวัตกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย” โดย อปท. ร่วมกับ สพฐ.ร่วมกับ สช. ร่วมกับกทม.และพม. ให้คุณครูและนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

3 years ago