รพ.สวนปรุงพัฒนาระบบตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทางไกล ผ่านอินเตอร์เน็ต

โรงพยาบาลสวนปรุงพัฒนาระบบการตรวจรักษาผู้ป่วยจิตเวชทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพิ่มช่องทางการเข้าถึงของผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง ลดอาการกำเริบจากการขาดยา ครอบครัวและชุมชนสุขใจ เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และเล็งขยายผลในพื้นที่อีก

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามโครงการพัฒนาระบบบริการการตรวจรักษาผู้ป่วย จิตเวช และให้สัมภาษณ์ว่าโรงพยาบาลสวนปรุงเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในเขตพื้นที่ 13 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 มีประชากรรวมประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งมีลักษณะพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงเช่นในจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เป็นภูเขามากถึงร้อยละ 80 การเดินทางลำบาก ใช้เวลานาน และ มีค่าใช้จ่ายสูง ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลขาดโอกาสในการได้รับบริการทางสุขภาพที่พึงได้จากโรงพยาบาลชุมชนที่มีเพียงแห่งเดียวในแต่ละอำเภอ โดยเฉพาะผู้ป่วยทางจิตเวชซึ่งเป็นโรคเรื้อรัง ต้องรับประทานยาเพื่อควบคุมอาการอย่างต่อเนื่อง จึงมีความเสี่ยงในการขาดยาสูงทำให้อาการทางจิตกำเริบส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน จึงได้ให้โรงพยาบาลสวนปรุงเร่งพัฒนาการบริการประชาชนที่อยู่บนพื้นที่สูงหรือพื้นที่ห่างไกล โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ในภาคบริการจิตเวชให้ประชาชนเข้าถึงระบบการดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

2 years ago