อนุสาวรีย์ลายฝีพระหัตถ์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อันเป็นความทรงจำที่มีค่าต่อชาวจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสและทรงจารึกรอยพระหัตถ์ไว้บนแผ่นศิลาแลงซึ่งเป็นซากโบราณสถานของเทวาลัยสมัยลพบุรี ต่อมาภายหลังกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียน อนุสาวรีย์ลายพระหัตถ์เป็นโบราณสถานแห่งชาติเมื่อปีพ.ศ.2524

โดยปัจจุบันคงเหลือให้เห็นเพียง ฐานก่อด้วยศิลาแลง ในขณะที่ส่วนอื่นๆ ได้ปรักหักพังไปจนหมดสิ้นและมีการสร้างมณฑปครอบเอาไว้พร้อมกับประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและแท่นหินศิลา ที่จารึกพระปรมาภิไธยเอาไว้ให้ผู้เลื่อมใสได้สักการะ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

2 years ago